Belastingplan 2008 focus op vergroening en arbeidsparticipatie
arbeidsparticipatie In het Belastingplan 2008 worden de ambities van het kabinet vertaald in fiscale maatregelen. De drie speerpunten van staatssecretaris De Jager - bevorderen van innovatief ondernemerschap, vergroening en vereenvoudiging komen hierin allemaal, zij het niet in gelijke mate, aan de orde. Dit Belastingplan zet een forse stap in de vergroening van het belastingstelsel. Samen met bedrijfsleven en burgers zet het kabinet in op heldere maatregelen die de milieudruk van producten beter tot uitdrukking laat komen in de prijzen. Daarom wordt een aantal maatregelen getroffen, waaronder: Invoering van belasting op vliegtickets; Invoering van belasting op verpakkingen; Vervuilende en onzuinige auto's worden duurder; zuinige en schone auto's goedkoper; Verhoging van accijnzen op milieuonvriendelijke brandstoffen. Het bevorderen van arbeidsparticipatie is n van de speerpunten van het kabinet. Door te werken doen mensen mee aan de samenleving. Daarnaast geldt dat als er meer mensen meer uren werken, de kosten voor de vergrijzing beter kunnen worden opgevangen. Daarom worden vrouwen en mensen met een lager inkomen gestimuleerd om deel te nemen aan het arbeidsproces en meer uren te werken. Dit wordt bereikt door een verscheidenheid aan maatregelen, waaronder: Stapsgewijs afschaffen van de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de niet of weinig verdienende partner; De inkomensafhankelijkheid van de arbeidskorting wordt versterkt; De inkomensafhankelijkheid van de aanvullende combinatiekorting wordt versterkt. Daarnaast wordt nog een groot aantal andere fiscale maatregelen voorgesteld. Een selectie: Op weg naar een kilometerheffing wordt een deel van de BPM stapsgewijs naar de MRB verschoven; Accijnzen op bier en tabak worden verhoogd; Verlaagd BTW-tarief blijft behouden voor kermissen en andere attracties; Fiscale ondersteuning voor pensioenopbouw boven 185.000 afgeschaft; Eigenwoningforfait wordt aangepast voor huizen met een WOZ-waarde boven 1 miljoen; De buitengewone uitgavenregeling wordt versoberd, maar de drempel wordt verlaagd; Woningbouwcorporaties worden vennootschapsbelastingplichtig met betrekking tot al hun activiteiten. Het Belastingplan 2008 c.a. bestaat uit twee wetsvoorstellen: het Belastingplan 2008, waarin de maatregelen staan die invloed hebben op het budgettaire en koopkrachtbeeld voor volgend jaar en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2008, met daarin maatregelen die buiten deze definitie vallen, maar wel op 1 januari 2008 in werking moeten treden.

Bron: Ministerie van Financin 18 september 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant