De meest gestelde vragen aan de belastingtelefoon
belastingtelefoon De Belastingtelefoon krijgt momenteel dagelijks 47.000 vragen over de belastingaangifte. De meest gestelde vragen leest u hier, met de antwoorden natuurlijk.


Hoe vul ik de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering in?


In het elektronisch aangifteprogramma 2006 kan de inkomensafhankelijk bijdrage worden ingevuld bij de aftrekpost Buitengewone uitgave via de rekenhulp voor algemene uitgaven.


De maximale inkomensafhankelijke bijdrage die ingevuld wordt in de aangifteprogrammatuur is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Indien er meerdere inkomsten zijn van verschillende werkgevers of uitkeringsinstanties mag slechts de maximale inkomensafhankelijke bijdrage (1.950,- bij 6,5% van 30.015 of 1.320,- bij 4,4% van 30.015) ingevuld worden. Gebeurt dit niet, dan wordt er met de definitieve aanslag afgeweken van uw aangifte over 2006.


Hoe vul ik de premies van mijn ziektekosten in?


Bij de algemene uitgaven kunnen de premies ingevuld worden. Voor de standaard premie mag 1.015,- per persoon opgegeven worden. Deze moet worden verminderd met de ontvangen zorgtoeslag. Verder mogen de premies voor de aanvullende verzekering en de betaalde inkomensafhankelijke bijdrage opgegeven worden bij de algemene uitgaven.


Wat mag ik aftrekken voor studiekosten als ik studiefinanciering ontving?


Als u recht heeft op een voorwaardelijke studielening (prestatiebeurs) of een beurs (tempobeurs) berekent u de aftrek als volgt. Bepaal eerst het normbedrag, voor MBO-studenten die heel 2006 studeerden is dat 1.505,01, voor HBO/WO-studenten is dat 2.135,13.


Als de werkelijke uitgaven niet hoger waren dan tweemaal het normbedrag: aftrekbaar is het normbedrag min de ontvangen studielening of beurs en de eventueel eerder afgetrokken bedragen.
Als de werkelijke uitgaven hoger waren dan tweemaal het normbedrag: trek het normbedrag af van de werkelijke uitgaven. Vervolgens trekt u daar het bedrag van de ontvangen studielening of beurs en de eventueel eerder afgetrokken bedragen van af. Het restant is aftrekbaar.

Wanneer niet het hele jaar is gestudeerd, berekent u het normbedrag door voor elke maand die u studeerde een vast bedrag te nemen. De bedragen over 2006 zijn voor MBO-studenten: van januari tot en met juli 124,93 per maand, van augustus tot en met december 126,10 per maand. Voor HBO/WO-studenten: Van januari tot en met juli 177,09 per maand, van augustus tot en met december 179,- per maand.


Ik heb een uitnodiging ontvangen voor de aangifte van 2006, maar ik wil graag een biljet.


Wanneer u uw voorblad en uw aangiftebiljet niet meer heeft of niet heeft ontvangen, dan kan er een duplicaat van het aangiftebiljet en het voorblad worden uitgereikt.


Een duplicaat aangifte is gelijk aan de eventueel eerder verstuurde aangifte en bestaat uit een gepersonifieerd voorgedrukt voorblad, een aangiftebiljet, toelichting en een retourenvelop. Het is mogelijk om een duplicaat aan te vragen voor de aangiften E, P, M, C of F. Een duplicaat aangiftebiljet wordt binnen drie weken toegezonden.


Hoe krijg ik hulp bij het invullen van mijn aangifte van 2006?


Er zijn in Nederland twee partijen die hulp verlenen bij het invullen van de aangifte: de belastingdienst en de vak- en ouderenbonden. Wie lid is van deze laatste organisaties kan bij hen aankloppen voor een afspraak. Door te bellen met de Belastingtelefoon (0800-0543) kunt u een afspraak maken voor hulp bij aangifte bij een belastingkantoor bij u in de buurt. Neem uw jaaropgave(s) en sofinummer mee. Let wel: het gaat hierbij om hulp bij het doen van aangifte voor wie het zelf niet kan. In de praktijk maken vooral mensen met een bijstandsuitkering of AOW gebruik van de hulp van de belastingdienst.


Hoe hoog is de aanslaggrens?


De aanslaggrens voor 2006 is 41. Als u een aanslag krijgt die hieronder ligt, hoeft u de aanslag niet te betalen. Fiscale partners kunnen door gebruik te schuiven met posten als spaargeld of renteaftrek n van beide aanslagen tot een nihil-aanslag reduceren. In 2005 was de aanslaggrens 40, maar in de jaren daarvoor was deze grens nog 217.


Wat is de heffingskorting?


De heffingskorting is een korting op de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Er zijn verschillende heffingskortingen. Welke kortingen u kunt krijgen, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. De heffingskorting kan niet meer bedragen dan de gecombineerde inkomensheffing. De gecombineerde inkomensheffing is het totale bedrag aan belastingen en premie volksverzekeringen dat u over het belastbare inkomen van box 1, box 2 en box 3 verschuldigd bent.


Ik heb mijn aangifte voor 1 april ingeleverd. Wanneer kan ik bericht verwachten?


U krijgt voor 1 juli een voorlopige aanslag.


Mijn ex-partner en ik zijn co-ouders. Heb ik recht op aftrek kosten levensonderhoud?


Met ingang van 1 januari 2005 geldt dat de ouder wiens recht op kinderbijslag niet wordt uitbetaald, ook al krijgt hij/zij mogelijk wel een deel van de kinderbijslag van de andere ouder, dit recht in het geheel niet geldend maakt. Dit betekent dat deze ouder recht heeft op de volledige aftrekbedragen voor kosten levensonderhoud. De ouder die het recht op kinderbijslag wel krijgt uitbetaald, maar voor wie geldt dat mogelijk een deel van de kinderbijslag wordt betaald aan de andere ouder, maakt dit recht volledig geldend. Voor deze ouder betekent dit dat er geen recht bestaat op de aftrekbedragen voor kosten levensonderhoud. 2004In het geval waarin de kinderbijslag op grond van het Samenloopbesluit Kinderbijslag aan ieder van beide verzorgende ouders (co-ouders) voor de helft wordt uitgekeerd, heeft u voor 50% recht op kinderbijslag. U heeft dan nog recht op 50% van de aftrekbedragen voor kosten levensonderhoud.


Vanaf wanneer moet ik heffingsrente betalen?


Bij uw aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het belastingjaar 2005 begint de Belastingdienst heffingsrente te berekenen vanaf 1 juli 2006.


Ik heb nog niet alle gegevens en kan daarom mijn aangifte niet voor 1 april indienen. Kan ik de aangifte na 1 april indienen?
Als u nog niet alle gegevens heeft en u kunt uw aangifte pas na 1 april indienen, dan kunt u om uitstel vragen. U doet dit door een brief te sturen naar het belastingkantoor waar u onder valt.


Wanneer kan ik aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld krijgen?


U kunt aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld krijgen als u geen of weinig (hyptheek)rente of andere kosten voor uw eigen woning betaalt.


U betaalt eventueel een laag bedrag voor periodieke betalingen voor erfpacht. Als het eigenwoningforfait verminderd met deze kosten positief is, dan heeft u recht op aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Deze aftrek is gelijk aan het resterende, positieve bedrag van het eigenwoningforfait.


Mijn echtgenoot/partner en ik moeten allebei aangifte doen. Waarom hebben wij maar n aangiftediskette gekregen?


Als u getrouwd bent of geregistreerd partner bent, heeft de Belastingdienst de aangiftediskette aan de oudste echtgenoot/partner gestuurd. Het is niet nodig om aan u beiden een diskette te sturen. Beide echtgenoten/partners kunnen dezelfde diskette gebruiken. Alleen samenwonenden die getrouwd zijn of volgens het BW (Burgerlijk Wetboek) geregistreerd partner zijn, krijgen samen n aangiftediskette. Van de andere samenwonenden weet de Belastingdienst niet of zij ervoor kiezen om als fiscale partners te worden aangemerkt. In dat geval is aan beiden een diskette gestuurd, als zij beiden aangifteplichtig zijn.


Ik heb mijn aangifte al ingestuurd. Hoe kan ik een wijziging in die aangifte doorgeven?


Als u uw aangifte heeft ingestuurd, maar u wilt die aangifte nog wijzigen, dan zijn er 2 mogelijkheden, afhankelijk van de manier waarop u aangifte heeft gedaan.


Als u aangifte heeft gedaan met het aangifteprogramma op internet of op diskette dan kunt u het aangifteprogramma opnieuw doorlopen en uw aangifte aanpassen. U moet wel weer alle gegevens invullen. Vervolgens kunt u de aangifte opnieuw online verzenden.
Als u aangifte heeft gedaan op papier en de Belastingdienst heeft nog geen (voorlopige) aanslag opgelegd, dan kunt u de wijziging doorgeven door een nieuw aangiftebiljet in te vullen.

Als u aangifte heeft gedaan op papier en de Belastingdienst heeft wel al een (voorlopige) aanslag opgelegd, dan kunt u bij het belastingkantoor waar u onder valt schriftelijk een gemotiveerd bezwaar indienen. Achter op het aanslagbiljet leest u aan welke eisen uw bezwaarschrift moet voldoen.


Wanneer maak ik de keuze voor de verdeling van inkomsten en aftrekposten tussen partners?


De keuze voor de verdeling van de inkomsten en aftrekposten maakt u bij het doen van de voorlopige teruggaaf of bij de aangifte. Op de keuze die u maakt bij de VT kunt u terugkomen bij de aangifte. Op de keuze die u maakt bij de aangifte kunt u niet meer terugkomen als de aanslag van een van beide partners definitief vaststaat. Een aanslag staat definitief vast zes weken na dagtekening van de aanslag, tenzij u (binnen die zes weken) bezwaar heeft gemaakt tegen die aanslag.


Kan ik lidmaatschapskosten van beroeps- of wetenschappelijke verenigingen als scholingsuitgaven aftrekken?


Lidmaatschapskosten van beroeps- en wetenschappelijke verenigingen kunnen niet worden aangemerkt als scholingsuitgaven. Zij zijn niet aftrekbaar, zelfs niet als ze noodzakelijk/gewenst zijn voor de beroepsuitoefening.


Mijn echtgeno(o)t(e) is opgenomen in een verpleeghuis. Is er sprake van duurzaam gescheiden leven?


In het geval dat n van de echtgenoten i.v.m. ziekte en/of invaliditeit elders wordt verpleegd is moeilijk vast te stellen of niet toch nog (gedeeltelijk) een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd.


In dergelijke situaties kan ervan worden uitgegaan dat geen sprake is van duurzaam gescheiden leven, tenzij u zelf laat blijken dat dit wl het geval is. Dit laatste is o.a. het geval als u zich bij een andere overheidsinstantie (bijvoorbeeld de Sociale verzekeringsbank) bekend maakt als duurzaam gescheiden levend. In dat geval geldt dit ook voor de Belastingdienst. Op de gemaakte keuze kan niet worden teruggekomen.


Ik heb een eigen woning gekocht. Welke kosten mag ik wel aftrekken en welke niet?


De volgende kosten zijn aftrekbaar (financieringskosten):


de hypotheekrente/rente van schulden die behoren tot de eigenwoningschuld;
de taxatiekosten voor het verkrijgen van de hypothecaire geldlening;
de bemiddelingskosten en kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie;
de aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (SWEW) betaalde kosten van een bouwkundig rapport i.v.m. de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie;
de aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (SWEW) borgtochtprovisie i.v.m. de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie;
de bereidstellingsprovisie;
de notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte (inclusief BTW);
de bouwrente en grondrente over de periode na de ondertekening van de koop- en/of aannemingsovereenkomst;
de afsluitprovisie (beperkt);
de betaalde rente op een lening aangegaan voor onderhoud en verbetering van de eigen woning;
de periodieke betalingen van erfpacht, opstal of beklemming;
de betaalde rente op een lening aangegaan voor de afkoop van erfpacht, opstal of beklemming en- de betaalde boeterente

De volgende kosten zijn niet aftrekbaar (aan- en verkoopkosten):


de taxatiekosten om een bod op de woning uit te brengen;
de overdrachts- en omzetbelasting (BTW);
de kosten die samenhangen met de levering van de woning;
de bouwrente en grondrente over de periode vr de aankoop;
de premies voor een verzekering die is afgesloten bij de geldlening (bijvoorbeeld een levensverzekering of een overlijdensrisicoverzekering);
de aflossingen;
de kosten voor onderhoud en verbetering van de eigen woning;
de afkoopsommen betaald voor erfpacht, opstal of beklemming;
de rente van leningen voor de eigen woning, afgesloten tussen fiscale partners of huisgenoten onderling;
de rente van leningen die u bent aangegaan voor een woning die u van uw fiscale partner of huisgenoot heeft gekocht, voor het deel van de schuld dat hoger is dan de oorspronkelijke schuld op die woning en
de rente van leningen die u bent aangegaan om aftrekbare rente over en kosten van geldleningen te betalen.

Kan ik mijn eigenwoningschuld tijdens de looptijd verhogen?


U kunt uw eigenwoningschuld verhogen met de schulden die u aangaat voor verbetering of onderhoud van uw eigen woning en voor afkoop van de rechten van erfpacht, opstal of beklemming, voorzover die schulden boven het bedrag van uw eigenwoningreserve uitkomen en u de bonnen, facturen of andere schriftelijke bescheiden van de kosten voor verbetering of onderhoud aan de Belastingdienst kunt laten zien.


Wat is het gevolg voor de eigenwoningschuld van goedkoper wonen?


De eigenwoningschuld voor de nieuwe eigen woning wordt in geval van goedkoper wonen gesteld op de eigenwoningschuld van de vorige eigen woning of, als dit lager is, de schuld die is aangegaan voor de aankoop van de nieuwe eigen woning.


De eigenwoningschuld bij goedkoper wonen wordt op een andere manier berekend dan de eigenwoningschuld bij duurder wonen. Door deze andere manier van berekenen wordt de eigenwoningschuld hoger vastgesteld, dan dat deze eigenlijk zou zijn. Hiermee wordt voorkomen dat iemand die goedkoper gaat wonen, met zijn overwaarde de hypotheekschuld zou moeten aflossen.


Wat is levensloopverlofkorting?


Per 1-1-2006 is de levensloopregeling ingevoerd. Als u geld opneemt uit de levensloopregeling heeft u recht op de levensloopverlofkorting. De levensloopverlofkorting is gelijk aan het opgenomen bedrag uit de levensloopregeling met een maximum van voor 2006 185 per gespaard kalenderjaar.


Voorbeeld:


Men neemt deel aan de levensloopregeling in 2006 en neemt in november en december 2006 50 per maand op voor (bijvoorbeeld) onbetaald verlof. Bij het loon van zowel november als december wordt dan 50 (max. is 185) als levensloopverlofkorting verrekend. Is de opname in november en december 1.000 per maand, dan wordt bij het loon van november 185 (max.) en bij het loon van december nihil als levensloopverlofkorting verrekend.


Als er twee jaar in de levensloopregeling is gespaard, mag maximaal 2 x 185 = 370 worden verrekend. Als er in de voorgaande jaren al levensloopverlofkorting is verrekend, verlaagt dit de levensloopverlofkorting in latere jaren. Als bijvoorbeeld in het eerste jaar al 100 is verrekend, dan mag in het tweede jaar maximaal (2 x 185) - 100 = 270 aan levensloopverlofkorting worden verrekend.


Ik woon nu in mijn nieuwe woning. Wat moet ik doen met de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait nu ik in een nieuw(bouw) huis heb gekocht, maar het oude nog niet heb verkocht?


Voor een periode van maximaal twee jaar na het kalenderjaar waarin u uw oude woning heeft verlaten is de hypotheekrente hiervan nog aftrekbaar in box 1 als u aan alle drie de volgende voorwaarden voldoet:


uw oude woning was dit jaar of n van de twee voorafgaande jaren, tot uw verhuizing, uw eigen woning;
uw oude woning staat vanaf de verhuizing leeg en
uw oude woning staat daadwerkelijk in de verkoop. Het eigenwoningforfait voor uw oude woning wordt op nihil gesteld.

Bron: Overgeld.nl 3 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant