Fact sheet belastingplan
belastingplan Het belastingplan 2008 zet een belangrijke eerste stap in het vertalen van fiscale ambities van het kabinet in concrete maatregelen. Het is een zeer beleidsrijk plan geworden. In dit bericht staan de belangrijkste maatregelen die invloed hebben op het budgettaire en koopkrachtbeeld van 2008, maar die niet liggen op het terrein van milieu en arbeidsparticipatie.Op weg naar kilometerheffing: Verschuiving van BPM naar MRB Vanaf 2011 wordt de kilometerheffing stapsgewijs gentroduceerd. De aanschafbelasting (BPM) en gebruiksbelasting (MRB) van auto's worden dan naar rato verlaagd. Een grote verlaging ineens van de BPM kan tot ongewenste schokeffecten leiden op de automarkt. Om dit effect zo klein mogelijk te houden, wordt de BPM geleidelijk naar de MRB verschoven. De komende vijf jaar wordt de BPM met jaarlijks 5 procent verlaagd, de MRB wordt gelijktijdig verhoogd. Jaarlijks betekent dit een verschuiving van 170 miljoen. De MRB-verhoging wordt ruwweg 7,2 procent. Bestelauto's voor gehandicapten zijn uitgezonderd van de verhoging. De plannen voor milieudifferentiatie van auto's leiden in 2008 tot een hogere BPM-opbrengst. Om ook in 2008 de verhouding tussen BPM en MRB betekenisvol te wijzigen, wordt eenmalig een bedrag van 50 miljoen extra van BPM naar MRB verschoven. Alle maatregelen worden per 1 februari 2008 ingevoerd. Accijns op drank en tabak omhoog; handhaven verlaagd BTW-tarief voor kermissen etc. De maatschappelijke gevolgen van drankmisbruik en roken blijven hardnekkig. Daarom is in het Coalitieakkoord een verhoging van drank- en tabaksaccijns aangekondigd. Deze wordt ingevuld door de accijns op sigaretten, shag (per 1 juli 2008) en bier (vanaf 1 januari 2009) te verhogen. De accijns op een pakje sigaretten (20 stuks) wordt met 21 cent verhoogd. Dit betekent een prijsstijging (inclusief BTW) van 25 cent per pakje. De accijns voor een pakje shag (50 gram) wordt met 26 cent verhoogd (31 cent inclusief BTW). De accijns op een pijpje pils van 0,3 liter wordt met circa 2,3 cent verhoogd. Een pijpje pils wordt hierdoor 2,7 cent duurder. Voor een krat van 24 flesjes betekent dit een prijsstijging van 65 cent (dus inclusief BTW). De accijnsverhoging levert een hogere opbrengst op dan voorzien in het Coalitieakkoord en maakt het mogelijk om het verlaagde BTW-tarief voor kermissen en andere attracties zoals bioscopen, dierentuinen, pretparken en sportaccomodaties te handhaven. In het Coalitieakkoord was aangekondigd dat hiervoor het verlaagd BTW-tarief niet meer zou gelden. Deze BTW-verhoging is dus van de baan. Fiscale ondersteuning pensioenopbouw afgetopt Er wordt een maximum van 185.000 gesteld aan het pensioengevend loon voor fiscaal gefacilieerde pensioenregelingen voor werknemers. De maatregel houdt in dat de 'omkeerregel' (aanspraken vrijgesteld, uitkeringen belast) niet langer van toepassing is boven de 185.000. De pensioenopbouw boven de grens wordt dan hetzelfde behandeld als ander vermogen. Het blijft mogelijk om een deel van het inkomen boven die grens opzij te zetten, maar zonder fiscale ondersteuning. De maatregel treedt in werking op 1 januari 2009. Bestaande pensioenaanspraken boven de 185.000 van vr deze datum blijven gerespecteerd. Aanpassing eigenwoningforfait Het eigenwoningforfait kent op dit moment een plafond van 9.150. Dit correspondeert met een WOZ-waarde van 1.663.636. Woningen met een WOZ-waarde boven dat bedrag, betalen nu allemaal hetzelfde vaste maximum. Vanaf 1 januari 2009 wordt dit plafond losgelaten, waardoor het eigenwoningforfait bij hogere waarde oploopt. Daarnaast wordt een hoger percentage van 2,35 procent ingevoerd ter vaststelling van het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde hoger dan 1 miljoen euro, maar alleen voor het deel van de waarde dat uitgaat boven de 1 miljoen. Beperking en afschaffing Buitengewone Uitgavenregeling In het Coalitieakkoord staat dat de fiscale buitengewone uitgavenregeling (BU) per 1 januari 2008 wordt afgeschaft en dat een nieuwe regeling wordt gentroduceerd, toegespitst op chronisch zieken en gehandicapten. Door betere toespitsing van de regeling, kan 400 miljoen worden bespaard. Zorgvuldige invoering van de nieuwe regeling duurt echter een jaar langer, namelijk tot 1 januari 2009. Tot die tijd wordt de BU in versoberde vorm gehandhaafd. De BU is een aftrekpost voor buitengewone uitgaven. In de loop der jaren zijn steeds meer uitgaven onder de regeling gebracht. Mede daardoor heeft de regeling een zeer hoge vlucht genomen (kosten: 125 miljoen in 2001; 1,8 miljard in 2007). Dit terwijl het niet-gebruik onder chronisch zieken en gehandicapten nog altijd zeer groot is. Per 1 januari 2008 zijn de standaardpremie en de inkomensafhankelijke bijdrage van de zorgverzekering niet langer aftrekbaar. Kosten voor een zorgverzekering die iedereen maakt, zijn immers geen buitengewone uitgaven. In combinatie met een verlaging van de drempel van 11,5 procent naar 1,65 procent leidt de maatregel per 1 januari 2008 tot een bezuiniging van 400 miljoen. Woningcorporaties gaan vennootschapsbelasting betalen Woningcorporaties zijn als gevolg van de veranderende woningmarkt de laatste jaren hun activiteiten gaan verbreden. Zij bouwen bijvoorbeeld ook duurdere huur- en koopwoningen en investeren in bedrijfsvastgoed. Voor hun commercile activiteiten zijn zij daarom sinds 1 januari 2006 gedeeltelijk vennootschapsbelastingplichtig. Wanneer het geheel aan activiteiten van woningcorporaties wordt bezien, kunnen deze corporaties uit fiscaal oogpunt moeilijk nog anders dan als ondernemingen worden gekenmerkt. Zij zijn organisaties van kapitaal en arbeid, nemen deel aan het economisch verkeer en behalen hiermee winst. Daarom worden zij per 1 januari 2008 integraal belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Bron: Ministerie van Financin 18 september 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant