Fact sheet overige fiscale maatregelen
maatregelen Het Belastingplan 2008 bestaat uit 2 delen. Een daarvan is het pakket 'Overige fiscale maatregelen'. In dit pakket staan de fiscale plannen voor 2008 die niet direct van invloed zijn op het budgettaire en koopkrachtbeeld. Hierna volgt een toelichting op de meest in het oog springende maatregelen.Vennootschapsbelasting/Inkomstenbelasting Bevordering/flexibilisering ondernemerschap Per 1 januari 2008 gaat een lastenverlichting met betrekking tot het MKB-deel van de vennootschapsbelasting in. Ondernemen wordt fiscaal aantrekkelijker door de eerste twee schijven en de tarieven aan te passen. De eerste schijf in de vennootschapsbelasting wordt verlengd van 25.000 naar 40.000. Dit betekent dat voortaan tot een belastbaar bedrag van 40.000 het laagste tarief van 20% geldt. De tweede schijf wordt verlengd van 60.000 naar 200.000. Bovendien gaat het tarief in deze schijf omlaag van 23,5% naar 23%. Dit betekent dat voortaan bij een belastbaar bedrag tussen 40.000 en 200.000 het tarief van 23% geldt. Daarnaast wordt het makkelijker om vanuit de ene onderneming zonder fiscale gevolgen een andere onderneming te starten. In de huidige situatie kan dit alleen als het beindigen van de onderneming een direct gevolg is van ingrijpen door de overheid. Voortaan kan dit ook als de ondernemer dit vrijwillig doet. Dit voordeel betreft de IB-ondernemer.Loonbelasting/ Inkomstenbelasting Directeurgrootaandeelhouder (DGA) Het loon van een DGA die enig werknemer is van zijn BV is niet langer belast met loonheffing. Hij hoeft zijn loon alleen nog maar te verantwoorden in de aangifte inkomstenbelasting. Zijn er andere werknemers in dienst, dan wordt het loon van de DGA wel in de loonheffing betrokken. Er wordt een keer per jaar (op 1 januari) bepaald of er andere werknemers in dienst zijn. De situatie op deze peildatum is beslissend voor de vraag of het loon van de DGA dat jaar onder de loonheffing of onder de inkomstenbelasting valt. Vereenvoudiging afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S& O) De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) wordt verder vereenvoudigd en gestroomlijnd. Dit draagt bij aan de vermindering van regeldruk en aan het verder stimuleren van innovatief ondernemerschap. De volgende vereenvoudigingen worden doorgevoerd: Er komt een nieuwe berekeningswijze die wordt berekend met behulp van gegevens uit de polisadministratie; De mededelingsplicht voor de inhoudingsplichtige bij afwijking van S& O-uren wordt verminderd van maximaal drie naar maximaal n keer per kalenderjaar; De toegestane termijn om een correctie-S&O-verklaring in de aangifte voor de loonheffingen te mogen verwerken, wordt met een aangiftetijdvak verlengd; Het wordt mogelijk om bij nadere regelgeving de inhoudingsplichtige te verplichten tot het elektronisch indienen van de aanvraag en de mededeling; De mededelingstermijn bij de S&O-aftrek in de inkomstenbelasting wordt verlengd met een maand in geval van besteding van minder dan 500 uren aan speur- en ontwikkelingswerk. OmzetbelastingAanpassing vrijstelling medische diensten Voortaan zijn beroepsbeoefenaren alleen vrijgesteld van omzetbelasting voor het verrichten van medische diensten, als het doel van de dienst is de bescherming van de gezondheid n als de dienst wordt verricht door iemand die hiervoor een gerichte opleiding heeft. Dit betekent bijvoorbeeld dat een huisarts nog wel onbelast deze activiteiten kan verrichten, maar niet langer is vrijgesteld voor handelingen op het gebied van chiropractie, osteopathie, acupunctuur, homeopathie en andere alternatieve geneeswijzen. Ook de psycholoog is voortaan alleen vrijgesteld voor de diensten die hij verricht in het kader van de bescherming van de gezondheid (als zogenoemde 'gezondheidspsycholoog'). Daarnaast zijn leveringen van tandprothesen alleen nog vrijgesteld van omzetbelasting als die leveringen worden verricht door tandartsen of door tandtechnici. Voorheen waren ze vrijgesteld ongeacht de hoedanigheid van de leverancier. Overdrachtsbelasting Uitbreiding vrijstelling natuurgrond Het verkrijgen van natuurgrond is voortaan niet meer belast met overdrachtsbelasting. Als de natuurgrond wordt gebruikt voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap is voortaan een vrijstelling van toepassing. Het gaat hier bijvoorbeeld om heidevelden, rietlanden, moerassen, vennen en kleine rivieren. Ontgaan overdrachtsbelasting Het wordt voor verkrijgers van aandelen in rechtspersonen, vennootschappen en verenigingen moeilijker om door middel van bepaalde constructies overdrachtsbelasting te ontgaan. Bij de verkrijging van aandelen in dergelijke instellingen, waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan, wordt op dit moment voorkomen dat overdrachtsbelasting verschuldigd is door het uitgeven van verschillende soorten aandelen. Door het belang in zo'n instelling voortaan economisch/materieel te bepalen in plaats van juridisch/formeel wordt voorkomen dat de overdrachtsbelasting wordt ontgaan en wordt meer aangesloten bij de economische werkelijkheid.

Bron: Ministerie van Financin 18 september 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant