Medewerkers fiscus ongelukkig en bang
Medewerkers Ondanks reorganisaties heeft de Belastingdienst zijn organisatie nog niet op orde. Medewerkers van de fiscus hebben stevige kritiek op de organisatie.


Volgens bronnen binnen de dienst zijn sommige onderdelen ondanks een grote reorganisatie in 2003 nog erg hirarchisch georganiseerd, en verloopt het contact met leidinggevenden moeizaam. Vakbondsbestuurder Ren Plug van AbvaKabo is niet verbaasd over de kritiek van de medewerkers: Dat is al jarenlang hetzelfde, de medewerkers laten geen spaan heel van de organisatie. Er is aan n stuk gereorganiseerd. De medewerkers zijn de structuur, de samenhang volledig kwijt.


Volgens Plug ligt het probleem vooral bij de leiding, en moet de bezem door de organisatie. De top communiceert onvoldoende. Het middenmanagement heeft nergens vat meer op, zij weten ook niet wat het beleid van de top is.


Dat beeld wordt bevestigd door een intern onderzoek onder werknemers, de Personeelsmonitor 2006, waarvan het bedrijfsblad van de Belastingdienst enkele resultaten heeft gepubliceerd. Ruim 19.000 van de 30.000 medewerkers van de Belastingdienst vulden de vragenlijst van in. Uit de Personeelsmonitor blijkt dat medewerkers aandacht van en contact met het hogere management missen, en twijfelen aan de kwaliteit van de informatieoverdracht tussen de managementlagen. Door tijdsdruk is er ook nauwelijks gelegenheid nieuwe werknemers in te werken.


De werknemers van de fiscus geven aan vooral contact te hebben met teamleiders als er iets fout gaat, maar ook wel eens behoefte te hebben aan een schouderklopje. Daarvoor is een systeem van flexibel belonen ingevoerd, maar volgens bronnen binnen de Belastingdienst lijkt dat eerder contraproductief te werken: Als een bepaalde opdracht goed is uitgevoerd kan een werknemer een kadobon, dinerbon, of zelfs een geldbedrag krijgen. Het gaat daarbij om kleine bedragen. Het management stelt vast wie daarvoor in aanmerking komt. Maar dit systeem van flexibel belonen geeft toch altijd scheve gezichten bij mensen die het niet krijgen.


Maar ook de politiek speelt een rol, aldus Plug. Medewerkers klagen dat als de politiek een nieuwe belastingmaatregel invoert, of om een onderzoek vraagt, dat nieuwe onderwerp alle aandacht krijgt, waardoor andere doelen onder druk komen te staan.


De dienstleiding heeft liever niet dat de kritiek naar buiten komt. Er heerst onder belastingambtenaren een sfeer van angst. Werknemers willen anoniem blijven, mogen niet met de pers spreken, en worden op het matje geroepen als ze naar buiten treden met kritiek.


Vorige week stuurde minister Zalm van financin een rapport over de organisatie van de Belastingdienst naar de Tweede Kamer. Ook dat onderzoek schetst een beeld van een problematische organisatie, waarin mensen langs elkaar heen werken, en die vooral overeind blijft door de loyaliteit van de medewerkers. Uit het onderzoek van Financin en KPMG blijkt dat de reorganisatie van 2003 de problemen bij de fiscus niet heeft opgelost. Afdelingen bedenken gelijktijdig oplossingen voor dezelfde problemen, dienstonderdelen wachten op elkaar en schuiven het nemen van besluiten door, en aan het niet nakomen van afspraken worden geen consequenties verbonden. De organisatie is weer vervallen in oude patronen: een hirarchische bedrijfscultuur, en het telkens op zichzelf bekijken van problemen. Het ontbreken van zicht op oorzaken en samenhang van problemen zorgt er voor dat de oplossingen zijn gericht op de symptomen, in plaats van op de achterliggende oorzaak, aldus de onderzoekers.


VVD: Belastingdienst kan niet onderweg blijven bij zoeken naar balans

Het grote probleem is dat de Belastingdienst van incident naar incident holt. Ze zijn goed geworden in crisismanagement maar niet in het voorkomen van problemen, zegt VVD Tweede Kamerlid Ineke Dezentj Hamming.


Zij had destijds aangedrongen op het onderzoek naar de reorganisatie van de Belastingdienst, maar is geschrokken van de uitkomsten. Zij vindt het onaanvaardbaar dat het nog vijf tien jaar kan duren voor problemen met de automatisering binnen de Belastingdienst zijn opgelost. Bovendien is het rapport geen onafhankelijk onderzoek - zoals de Tweede Kamer had gevraagd - maar het product van samenwerking tussen tien onderzoekers van het ministerie zelf en twee van KPMG.


Er is aanleiding om de minister aan de tand te voelen over dit rapport. De titel van het rapport is onderweg naar balans, maar je kan niet continu onderweg zijn. Waar ik bang voor ben, is dat de automatisering een achilleshiel is. Er moet bekeken worden wat precies het probleem is, en misschien moet daar geld naartoe als dat nodig is, vindt het VVD Kamerlid. Ik wil van de minister horen of er een structureel probleem is.


Ik zal dinsdag de minister vragen om een onderzoek naar de problemen, en welke oplossingen daarbij horen. De Algemene Rekenkamer zou dat onderzoek als onafhankelijk instituut kunnen uitvoeren.


Ren Plug van de Abvakabo is niet tegen een breed onderzoek naar de Belastingdienst, maar benadrukt dat het wel tot daden moet leiden. De Rekenkamer heeft al eerder vernietigende rapporten geschreven over onderdelen van de Belastingdienst, maar daar is niets mee gedaan. Er moet nu echt een goede organisatie komen.

Bron: Trouw 10 februari 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant