Nieuwe regels voor ziektekosten laat geen aftrekpost liggen
ziektekosten Door de vele wijzigingen de laatste jaren, komen veel meer mensen dan vroeger in aanmerking voor ziektekostenaftrek. Het heeft dus zin er even voor te gaan zitten en te bekijken of hier voor u ook een aftrekpost in zit. U zou de eerste niet zijn die denkt nergens voor in aanmerking te komen, om na een uurtje rekenen verbaasd te zijn over de hoogte van de teruggave.


Om er zeker van te zijn dat u elke aftrekmogelijkheid gebruikt, kunt u natuurlijk het beste een goede belastingalmanak raadplegen. Hier willen wij u alvast een indruk geven van wat u dit jaar zoal aan ziektekosten mag aftrekken.


Wat is er dit jaar anders?Sinds 2006 betaalt iedereen boven de 18 jaar voor een basisverzekering tegen ziektekosten. De premie van deze verzekering mocht u altijd al aftrekken. Nieuw is dat u niet de werkelijke kosten van uw basisverzekering aftrekt, maar een standaardbedrag van 1015. Ook wanneer uw basisverzekering duurder of goedkoper was, rekent u 1015 per persoon. Hiervan trekt u de in 2006 ontvangen zorgtoeslag af. Dat moet u niet volkomen letterlijk nemen, want ook het voorschotbedrag dat u al in december 2005 heeft ontvangen voor 2006, moet u hier in mindering brengen.
Voor kinderen hoeft geen basisverzekering betaald te worden. Maar als u de premie heeft betaald voor uw zoon, die in juni 2006 18 jaar is geworden, dan mag u 6/12e deel van 1015 opvoeren als kosten. 6/ 12e deel omdat uw zoon in 2006 zes hele maanden 18 jaar was en dus verplicht zich te verzekeren. Wanneer u de voor uw zoon betaalde verzekering aftrekt, moet u de door uw zoon ontvangen zorgtoeslag van dit bedrag aftrekken.
Als u naast de basisverzekering ook nog een aanvullende verzekering gesloten heeft, kunt u de premie die u daarvoor heeft betaald, ook opvoeren als ziektekosten.
Ook de inkomensafhankelijke bijdrage die u betaalde, is aftrekbaar. Ook wanneer u hiervoor een vergoeding van uw werkgever heeft ontvangen. U kunt uw inkomensafhankelijke bijdrage vinden op uw jaaropgave of u gaat uit van de aanslag die u hiervoor is opgelegd. U kunt nooit meer aftrekken dan de voor u geldende maximum inkomensafhankelijke bijdrage. Alles wat u te veel heeft betaald, zult u namelijk terugontvangen, het zijn daarom geen op u drukkende kosten.

Wat blijft interessant?


Fiscalisten kunnen erg enthousiast worden wanneer ze het over specifieke ziektekosten hebben. Mensen die meer dan 314 aan specifieke ziektekosten hebben, zijn in de ogen van de fiscus namelijk chronisch ziek. Zij hebben recht op een extra aftrekpost van 795.


Dit geldt overigens niet voor 65-plussers en mensen die meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn. Dat is niet zo oneerlijk als het lijkt, want deze groepen krijgen de extra aftrekpost vanzelf al, dus zonder dat zij specifieke ziektekosten hoeven aan te tonen.


De 314 kosten zijn per persoon. Wanneer u, uw partner en uw vier kinderen dus in totaal 800 aan specifieke ziektekosten hebben omdat elk gezinslid 133 kosten had, dan is die 800 wel aftrekbaar, maar u krijgt geen extra aftrekpost wegens chronische ziekte.


Het ligt anders wanneer u 800 specifieke kosten had omdat twee gezinsleden een bril nodig hadden, waarvoor u per bril 320 zelf heeft moeten betalen. U hebt dan fiscaal gezien twee chronisch zieken in huis. U mag naast de 800 kosten nog 1590 bij uw ziektekosten optellen.


Wat valt er onder specifieke ziektekosten?


Uit het voorbeeld hierboven heeft u al kunnen afleiden dat brillen gezien worden als specifieke ziektekosten, maar er is meer. U kunt natuurlijk uitgaan van het lijstje dat de belastingdienst hiervan geeft (wanneer u de rekenhulp aanklikt in de elektronische aangifte), maar dan ziet u mogelijk kosten over het hoofd die niet met zo veel woorden staan aangegeven, maar die toch specifieke ziektekosten zijn. Dat kan net het verschil uitmaken tussen wel of niet boven de 314 uitkomen. In de figuur hieronder ziet u wat specifieke ziektekosten zijn. Natuurlijk moet u eventuele vergoedingen die u ontvangt van uw specifieke uitgaven aftrekken.


Hoe weet u wat uw maximale inkomensafhankelijke bijdrage is?


U hoeft over maximaal 30.015 van uw inkomen een bijdrage te betalen. Bij inkomsten uit loondienst of aow is het bijdragepercentage 6,5%. U betaalt dan dus maximaal 1950 per jaar. Wanneer u geen vergoeding voor de bijdrage ontvangt (bijvoorbeeld omdat u inkomsten hebt uit pensioen of freelance werk) dan is de maximumbijdrage 4,4%. In dat geval betaalt u dus maximaal 1320.


Hoe weet u nu wat het maximumbedrag is, wanneer u zowel inkomsten heeft waarover u 6,5% bijdrage betaalt als inkomsten waarover u 4,4% verschuldigd bent?


Een voorbeeld verduidelijkt dat misschien het best: Stel dat uw jaarinkomen 40.000 is. U hebt een salaris van 8500, de rest van uw inkomen krijgt u uit freelance werk.


U berekent de maximaal voor u geldende bijdrage dan als volgt: Maximale bijdrage inkomen is 30.015 Af : inkomen waarover u 6,5% verschuldigd bent 8500 dus een bijdrage van 552 Resteert: het inkomen waarover u 4,4% betaalt 21.515 dus 946 Uw maximale inkomensafhankelijke bijdrage is dus (552 + 946) = 1498.


Moet de no-claimteruggaaf worden meegerekend?


Wanneer u een no-claimteruggaaf ontvangt, hoeft u deze teruggaaf niet van de betaalde premie af te trekken. In het standaard bedrag van 1015 is al een gemiddeld bedrag aan noclaimteruggaaf verwerkt. Het bedrag dat u werkelijk ontvangt, hoeft u daarom niet op uw aangifte te vermelden. Ook wanneer u geen noclaimteruggaaf ontvangt, kunt u daar fiscaal niets mee.


Extra aftrek bij drempelinkomen tot 30.632

Mensen met een drempelinkomen voor de buitengewone uitgaven dat lager is dan 30.632 hebben recht op een verhogingsfactor van 113%. Dat klinkt vrij technisch, maar de resultaten zijn zo lucratief, dat het zin heeft u erin te verdiepen. Allereerst wat is uw drempelinkomen? Dat is het inkomen waarmee rekening gehouden wordt bij het bepalen van het bedrag waarboven u aftrekziektekosten heeft (het drempelbedrag). De computer rekent dit voor u uit wanneer u elektronisch aangifte doet. Grof gezegd komt het neer op het inkomen (inclusief inkomen in box 3) van u en uw fiscale partner min eventuele hypotheekrente.


Stel dat u ziet dat uw drempelinkomen 27.000 is. U komt dus in aanmerking voor de verhoging. U heeft de volgende specifieke kosten: u heeft een bril gekocht waarbij u zelf 300 moest betalen. Verder heeft u nog 46 kosten voor de huisapotheek en is uw partner 14 maal naar de dokter geweest. De rekening van de dokter kreeg u vergoed, maar aan reiskosten was u 14 maal 12 km x 0,34 cent kwijt, plus elke keer n euro voor het parkeren (totaal 71) Uw aftrekpost is dan : Bril 300 Huisapotheek 46 Reiskosten 71 Totaal 417 Uw drempelinkomen is minder dan 30.632 U mag uw specifieke kosten dus met 113% verhogen. Dus 471 U heeft daarnaast nog recht op aftrek chronische ziekte, uw kosten zijn immers hoger dan 314, want naast uw bril valt nog 23 voor de huisapotheek aan u toe te rekenen. 795 Alleen aan specifieke uitgaven heeft u dus al een aftrekpost van 1683.

Bron: Overgeld.nl 19 februari 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant