Toeristentax geen overheidsheffing
overheidsheffing Het onderzoek naar de hoogte van de toeristenbelasting, door het AD op 2 juni gepubliceerd, heeft tot veel reacties geleid. In een aantal gevallen, zoals bij Recreatiecentra Nederland (RCN), zijn wij op basis van de beschikbare feiten te kort door de bocht gegaan.


Toeristenbelasting, waar hebben we het dan over?De toeristenbelasting is een belasting die twee van de drie gemeenten heffen bij ondernemers die logies aanbieden. Voor iedereen die bij hem logeert, moet de ondernemer een bepaald bedrag per nacht aan de gemeente betalen. De hoogte van dat bedrag wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. De ondernemer heeft het recht - niet de plicht - deze belasting als zodanig aan zijn gasten door te berekenen. In gewoon Nederlands: hij mag het bedrag van de belasting aan zijn gasten vragen, niet meer.Wordt deze belasting altijd correct doorberekend?Soms niet. Op een nota staat bijvoorbeeld 1 euro toeristenbelasting terwijl het gemeentelijke tarief 50 cent is. De praktijk leert dat geen gemeente tegen een dergelijke handelwijze optreedt en dat er voor de benadeelde toerist ook via de strafrechtelijke weg (aangifte doen) geen kans op succes bestaat.Dat klinkt helder. Waar ontstaat onduidelijkheid?Een aantal ondernemers zet de toeristenbelasting niet als aparte post op de nota, maar maakt gebruik van begrippen als lokale lasten, gemeentelijke lasten of overheidsheffingen. Soms zit daar de toeristenbelasting bij in. Soms ook niet. In dat laatste geval is de toeristenbelasting volgens de bedrijven opgenomen in de basisprijs van de overnachting. Voor de toerist is dan niet duidelijk of een bedrag aan toeristenbelasting in rekening wordt gebracht en als dit het geval is, hoe hoog dit bedrag is. Het AD vindt dat aan dit gebrek aan transparantie een einde zou moeten komen. Dat kan door de toeristenbelasting - als die al moet worden doorberekend - standaard als aparte post op de nota te vermelden.Mag een bedrijf overheidsheffingen als aparte post op de rekening zetten? Ja, dat mag. Net zoals ondernemers aparte (kosten)posten mogen maken van bijvoorbeeld schoonmaak, onderhoud, reclame, personeel, wagenpark, verzekeringen, administratie, telefoon, groenvoorzieningen, recreatiemogelijkheden et cetera.Is het AD in het onderzoek goed omgegaan met het verschil tussen toeristenbelasting en posten als lokale lasten of overheidsheffingen?Tot onze spijt niet. In een aantal gevallen was de toeristenbelasting al verwerkt in de basisprijs van de overnachting of onderdeel van een verzamelpost. Ten onrechte hebben wij het totaalbedrag van deze post meegenomen in onze berekeningen van de toeristenbelasting. Daaruit hebben wij geconcludeerd dat verschillende ondernemers meer toeristenbelasting in rekening brengen dan de gemeentelijke verordening toestaat. Op basis van de beschikbare feiten hadden wij dat niet mogen doen. De tabel in de publicatie van 2 juni is om die reden niet in alle gevallen juist. Aangezien het AD geen misverstand wil laten bestaan over de betrouwbaarheid van zijn testen, verwijderen wij deze tabel van onze website.Kunt u een voorbeeld geven om de zaak duidelijker te maken?Neem RCN. Daar is de toeristenbelasting inbegrepen in de logiesprijzen. Los daarvan brengt RCN haar gasten onder de noemer overheidsheffingentoeslag een apart bedrag per bungalow per nacht in rekening. RCN zegt dat deze heffing dient om de kosten te dekken die het bedrijf krijgt opgelegd voor onder meer landinrichtingsrente; ruil- of herverkavelingsrente; grondwaterbelasting; belasting op leidingwater; zuiveringslasten; waterschapslasten; rioolrecht; omslagheffing; onroerendezaakbelasting; ingezetenenomslag; verontreinigingsheffing; energiebelasting en ecotax. In het onderzoek heeft het AD deze overheidsheffingentoeslag ten onrechte beschouwd als toeristenbelasting. Op basis van de beschikbare feiten hadden wij niet mogen concluderen dat RCN recreanten te veel toeristenbelasting laat betalen. In haar folders meldt RCN niet hoeveel toeristenbelasting zij in rekening brengt. Waarom is de overkoepelende organisatie Recron in het artikel van 2 juni niet aan het woord gekomen?Oorspronkelijk was een verhaal met de standpunten van de Recron in de planning opgenomen. Dit verhaal sneuvelde als gevolg van gebrek aan ruimte. Door alle betrokken bedrijven vooraf schriftelijk op de hoogte te stellen van de te publiceren resultaten van het eigen bedrijf n hun de gelegenheid te geven daarop te reageren, heeft het AD voldaan aan de eisen van hoor en wederhoor. Jammer genoeg reageerde een aantal bedrijven pas na publicatie. Ook voor dit verhaal is geprobeerd een afspraak met de Recron te maken. De Recron wilde daar om haar moverende redenen op dit moment niet op ingaan. In een persbericht dat is verschenen na publicatie van de AD-test heeft de Recron overigens aangegeven dat het declaratiegedrag van sommige leden voor verbetering vatbaar is. Zijn de argumenten van de Recron voor het afschaffen van de toeristenbelasting bekend? Zeker, en deze luiden: 1.De toeristenbelasting brengt voor de ondernemer hoge lasten met zich mee. 2.Toeristenbelasting treft vooral gezinnen met lagere inkomens voor wie het product kamperen in eigen land onnodig duur wordt. 3.De toeristenbelasting is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. En bedrijfstak wordt onevenredig zwaar belast. 4.Toeristenbelasting vloeit in de algemene middelen. De gemeente gebruikt de toerist als melkkoe.5.De toeristenbelasting werkt concurrentievervalsing in de hand doordat sommige gemeenten deze wel en andere gemeenten niet in rekening brengen.6.De toeristenbelasting is onrechtvaardig omdat verschillende producten (hotel-, kampeer-, groepsovernachting) met eenzelfde bedrag worden belast waardoor de procentuele waarde van de heffing sterk verschilt.7.De toeristenbelasting jaagt de recreant het land uit. In sommige gemeenten bedraagt het aandeel al een kwart van de overnachtingprijs in voor- of naseizoen.8.De wetgeving inzake toeristenbelasting voldoet niet aan eisen van transparantie, eerlijkheid, continuteit en doeltreffendheid.9.Inkomsten uit toerisme komen al aan de gemeente ten goede. Met een extra belasting buit een gemeente toeristen extra uit.10.Bij de Nederlandse bevolking bestaat weinig draagvlak voor het belasten van toerisme.Wat zijn de gevolgen geweest van publicatie van het onderzoek?De toeristenbelasting is al jaren een omstreden onderwerp. De Recron zit binnenkort met staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken aan tafel om te kijken of er enige duidelijkheid valt te scheppen. En de Vereniging van Nederlandse Gemeenten studeert op de mogelijkheid om de modelverordening toeristenbelasting aan te scherpen.
Bron: Algemeen Dagblad 29 juni 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant